μ Gresk liten bokstav mu kopiere

Du kan kopiere Gresk liten bokstav mu ved å trykke på kopieringsknappen nedenfor. Denne karakteren skildrer den gamle greske bokstaven My. Dette er de 12 bokstavene i det greske alfabetet. I følge det milesiske systemet har det en numerisk verdi på 40. Mikrotegnet brukes oftest for å angi en måleenhet. For eksempel kan du si: «Det er 2μm i størrelse.» Matematisk betyr μ-prefikset x10−6. Så du må flytte desimaltegnet 6 plasser til venstre og du får tallet i enheten uten prefikset (basert på eksempelet vil det være 0,000002m). Hvis du vil kopiere mikrotegnet, kan du gjøre det ved å bruke kopieringsknappen nedenfor.

Kopiere & Lime inn

Kopiere:
Unicode: U+03BC
Hex NCRs: μ
Vurder μ Gresk liten bokstav mu kopiere

Flere emojier: